CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

 O Oideas na Cloinne “Am Madadh Ruadh,” no “A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan.” Anns a’ chluich seo sònraichear dithis bhalach no dithis chaileagan làidir, aon “Am Madadh Ruadh ” agus an t-aon eile “A Chearc.” Cuirear  “na h-eiseanan ” ’nan sreath, aon an dèidh aoin. Beiridh iad an sin air a chèile agus an neach… Read More CLEAS CLOINNE: Am Madadh Ruadh / A’ Chearc-ghuir agus na h-Iseanan

Brochan no bùrach?

Expanding your Gaelic vocabulary! Brochan – porridge, gruel; a mess, a mush, a hotchpotch Bùrach – a mess, a shambles, a hash …………………………………….. BROCHAN  no BÙRACH? Nuair a dh’èireas mi anns a’ mhadainn, tha mi cho cadalach. Bidh mo cheann ’na _________________ sa mhadainn! Mur sgioblaich mi mo sheòmar-cadail gu riaghailteach, bidh e ann am _____________.… Read More Brochan no bùrach?