Earrann Leughaidh às “An Naidheachd Againn”

This is an extract taken from the newsletter of An Comunn Gàidhealach Ameireaganach, “An Naidheachd Againn”

Làithean m’ Òige ann an Cùl nan Cnoc

le Ailig “Bhaltos” Dòmhnallach

 

Read about the kind of work Ailig and members of his family were involved in.

 1. Bha m’ athair nach maireann ri croitearachd ach cuideachd an ceann a chuid cosnaidh le companaidh thogalach ann am Port Rìgh agus mo mhàthair nach maireann na bean-taighe, na màthair agus na croitear. Chan e dad ùr a th’ anns an abairt “multi-tasking.” Bha mnathan na Gàidhealtachd ri seo o chionn fhad’ an t-saoghail, gu

 

 1. Bha bliadhn’ eadar mi fhìn agus mo phiuthar a b’ òige agus nuair a fhuair sinn comas nan cas agus bloigh de thuigse, bha sinn ri cuideachadh ann an obair an fhearainn. Bhiodh sin ri leantainn rinn an còrr de ar beatha fhad ’s a bha sinn ann an

 

 1. Geamhrachadh sprèidh, àm breith nan uan, ag innearadh, cur a’ bhuntàta, buain na mòna, gearradh an fheòir, càrnadh an arbhair agus ceud rud

 

 1. ’S iomadh là a chaidh mi a thogail a’ bhuntàta, ann an geadhail a bha gun chrìch, agus aodann orm cho fada ri clobha ’s mi ri damaineagadh fo m’ anail. Ach an diugh, chan eil aithreachas oirnn gun robh sinn nar cuideachadh dhaibhsan a bha cho fìor mhath

 

 1. A’ chiad chosnadh a bh’ agam, b’ ann san fhactaraidh aig Peadar Shomhairle, nach maireann. Bha Peadar innleachdach na bheatha ghoirid air an talamh seo. Bha sinne, mi fhìn ’s mo phiuthar, ro thoilichte sgillinn no dhà a chosnadh gach Disathairne anns an fhactaraidh a bha ri taomadh a-mach botail lemonade, orangeade, Coca-Cola agus fear no dhà eile cuideachd; nan

 

 1. Bidh cuimhn’ agam gu bràth air làithean geala an t-samhraidh agus mi a’ faighinn an cothrom a dhol a-mach còmhla ri iasgairean nam breac.

 

 1. Mo mhàthair air pìosan a dhèanamh dhomh ’s iad air an còmhdach gu faiceallach ann am pàipear-cèireach an arain a bhithinn ri ithe aig meadhan-là.

 

 1. Daoine còir agus ceart. Bha nàbachd againn a bha air leth cuideachd. A dh’aindeoin riasladh na h-obrach, bha ùin’ aig daoine do chàch a chèile.

 

 

 

 

 

 

Answer the questions in Gaelic.

 1. A bheil athair is màthair Ailig beò?
 2. Dè an obair a bha athair is màthair Ailig ris? ris = a’ dèanamh

Athair                                                                                     Màthair

 

 

 

 1. Dè an obair a bh’ aig Ailig agus a phiuthar ri dhèanamh air a’ chroit?

Dèan liosta:

 

 1. Dè a’ chiad obair phàighte a bh’ aig Ailig?
 2. Dè a bhiodh Ailig a’ dèanamh as t-samhradh?
 3. Dè a bhiodh e ag ithe aig meadhan-latha an sin?
 4. Cò ris a bha daoine coltach san nàbachd aca?
 5. An robh na daoine sin trang ’nam beatha làitheil?

Faclan is gràmar

 1. Match the expressions in bold with the English translations below:

Bha m’ athair an ceann a chuid cosnaidh le companaidh thogalach

Bha sinn ri cuideachadh ann an obair an fhearainn

                        A’ chiad chosnadh a bh’ agam, b’ ann san fhactaraidh aig Peadar…

A dh’aindeoin riasladh na h-obrach, bha ùin’ aig daoine do chàch a chèile

 

 • The first job I had
 • the demands of the work
 • to work the land
 • earned the rest of his living

 

 1. Find the Gaelic in the text for the following English translations:
 • late / deceased
 • since time immemorial
 • from the time we could walk
 • we kept on at it for the rest of our lives
 • many a day
 • with a long face (unhappy face, as long as tongs)
 • inventive
 • turning out (pouring out) bottles
 • the fine days of summer (metaphorically, ‘the good ole days’)
 • sandwiches
 • fine and kindly people


Days of My Youth in Back of the Hill

by Alec “Valtos” MacDonald

 1. My late father was engaged in crofting, but earned the rest of his living with a building company in Portree. And my mother, also deceased, was a housewife, mother, and There’s nothing new about the idea of “multi-tasking.” Indeed, the women of the Gàidhealtachd have been doing it since time immemorial.
 2. There was a year between me and my youngest sister, and from the time we could walk and understand a little, we helped to work the land. We kept at it for the rest of our lives, while we were in
 3. Wintering livestock, birthing lambs, spreading manure, planting potatoes, cutting peat, cutting hay, stacking corn and a hundred other
 4. On many a day I went out harvesting potatoes, in an endless field, with my face as long as a poker and me cursing under my breath. But today, we have no

regret that we helped those who were so very good to us.

 1. The first job I had was in a factory owned by the late Peter Sorley. Peter was inventive in his short life on this earth. We, my sister and I, were overjoyed to earn a penny or two every Saturday in the factory that was turning out bottles of lemonade, orangeade, Coca-Cola and one or two other things, too; by the hundreds.
 2. I will always remember the fine days of summer when I would have a chance to go out with the salmon fishermen.
 3. My mother would make sandwiches for me and care- fully wrap in waxed paper the bread that I would eat at
 4. Fine and kindly people. Our neighbourhood was special, too. In spite of the demands of the work, people had time for one

 

 

Now, let’s look at a couple of expressions Ailig uses which are probably more commonly used in his part of Skye. What standard Gaelic expressions could replace them?

 • Geadhail gun chrìch – an endless field

geadhail
boir. iol. -ean
cultivated field

 

 • ’s mi ri damaineagadh fo m’ anail – and me cursing under my breath

damain
va Gaelic form of damn.

 

Còmhradh mu obair is chosnadh

 1. Dè an obair anns an do chuidich thu, ’s tu òg?

What work did you have to help out with as a child?

 1. Dè a’ chiad chosnadh a bha agad?
 2. An robh thu ri obair fearainn a-riamh?

Have you ever worked on the land?

 1. Dè an obair a th’ agad an-dràsta? Innis don chlas.
 2. Dè an obair no gnìomhan feumail eile as aithne dhut dèanamh? Innis don chlas.

Mar eisimpleir: ’S aithne dhomh einnsean càir a chàradh? / ’S aithne dhomh geansaidh fhighe. Etc.

 1. Innis don chlas mun t-seòrsa obair a rinn thu thuige seo, ’s tu nad inbheach.

Tell the class about the type of jobs you’ve done up till now as an adult.

 

Beachdaich air na leanas cuideachd / Discuss the following too:

 

 1. ’S e obair latha tòiseachadh. (A bheil thu ag aontachadh ri seo? Carson?)
 2. A bheil obair shaor-thoileach cudromach? Carson?
 • Togaidh an obair an fhianais. (A bheil thu ag aontachadh? Carson?)
 1. Dè an obair as fheàrr san dùthaich seo?
 2. Cò ris a tha cor an luchd-cosnaidh an Alba coltach?

(What are working conditions in Scotland like?)

 1. Cò ris a tha e coltach a bhith gun obair?
 • Dè an obair as cruaidhe nad bheachd?
 • A bheil uairean obrach àbhaisteach ro fhada, fada gu leòr no ro ghoirid?

Dè do bheachd?

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas WordPress.com agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Google

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Google agad. Log Out /  Atharraich )

Dealbh Twitter

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Twitter agad. Log Out /  Atharraich )

Facebook photo

Tha thu a' toirt seachad beachdan leis a' chunntas Facebook agad. Log Out /  Atharraich )

Connecting to %s