Blar a’ Chumhaing agus Cor nan Croitearan 1882-1883 (Pàirt 1)

IAIN A. MACDHOMHNAILL (foillsichte anns na 1980an) ‘S e Blàr a’ Bhràighe’ a their luchd na Beurla ris ach ’s e ‘Blàr a’ Chumhaing’ a their muinntir an àite ris, agus sin a chionn ’s gur h-ann aig a’ Chumhang a thugadh na buillean a bha ann. An-diugh tha rathad mòr a’ lùbadh mu iomall… Read More Blar a’ Chumhaing agus Cor nan Croitearan 1882-1883 (Pàirt 1)

EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH

Leughaibh mu dheidhinn a’ Phrionnsa Theàrlaich nuair a ràinig e tirmòr Alba. An dèidh dhuibh a bhith ga leughadh air fad, leughaibh a-rithist e agus feuchaibh ri na ceistean agus eacarsaichean a dhèanamh.  “Thainig am Prionnsa Teàrlach air tìr ann am Mùideart.” EARRANN A:  AM PRIONNSA A’ FÀGAIL NA FRAINGE   ‘S ann air an… Read More EACHDRAIDH MU BHLIADHNA THEÀRLAICH