SGEULACHDAN À SIORRAMACHD INBHIR NIS

HUISDEAN BARAN – Air an 22mh là den Ghiblean, 1988 (TGSI) Stòiridh a bhuineas do Ghàdhaig, Bàideanach Sna seann làithean bha mòran a’ creidsinn gu robh sìthichean agus bana-bhuidseachean ann an Gàdhaig, frìth-fhiadh ainmeil am Bàideanach, agus bha stòraidhean gun àireamh air an aithris umpa.Chualas cuideachd am measg nan seann daoine gu robh leannan-sìth aig… Read More SGEULACHDAN À SIORRAMACHD INBHIR NIS