Ìle: “An t-Eilean Crom” le Mairead NicAsgaill (1959)

Chuir iomadh gaisgeach treun lorg a choise anns an eilean thorrach ghorm seo. Tharraing e thuige fèin gaisgich mar Ghoraidh Chròbhain, Lachlainn Dhubhairt is na Dòmhnallaich mhòra. Bhuilich e air an t-saoghal Iain Òg na Fèinne, Donnchadh MacIain agus Uilleam MacDhunlèibhe.   Tha an t-eilean air a roinn na sgìreachan: Cill mh’ Eithne, Cill mhael… Read More Ìle: “An t-Eilean Crom” le Mairead NicAsgaill (1959)