Ìle: “An t-Eilean Crom” le Mairead NicAsgaill (1959)

Chuir iomadh gaisgeach treun lorg a choise anns an eilean thorrach ghorm seo. Tharraing e thuige fèin gaisgich mar Ghoraidh Chròbhain, Lachlainn Dhubhairt is na Dòmhnallaich mhòra. Bhuilich e air an t-saoghal Iain Òg na Fèinne, Donnchadh MacIain agus Uilleam MacDhunlèibhe.   Tha an t-eilean air a roinn na sgìreachan: Cill mh’ Eithne, Cill mhael… Read More Ìle: “An t-Eilean Crom” le Mairead NicAsgaill (1959)

Seanchas Ìle – Pìos leughaidh beag à seanchas Dhonnchaidh MhicIain (1930an, Am measg nam Bodach)

Ann an Ìle, bha seann duine (bodach) a’ fuireach ann air an robh Thin. Bha e seachd deug agus ceithir fichead bliadhna a dh’ aois nuair a rinneadh posta dheth. Choilion Thin gach dleastanas a bha an crochadh ris an dreuchd sin, gu math agus gu ro mhath fad ceithir bliadhna. Thug e suas a’… Read More Seanchas Ìle – Pìos leughaidh beag à seanchas Dhonnchaidh MhicIain (1930an, Am measg nam Bodach)